Λειτουργία και συμβουλευτική εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων

Η συμβουλευτική είναι ένα ζήτημα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και υψηλής τεχνογνωσίας. Το συμβουλευτικό μας πρόγραμμα για την επεξεργασία λυμάτων είναι εξιδικευμένο για κάθε εγκατάσταση και προσαρμόζεται κατάλληλα στις απαιτήσεις κάθε μεμονωμένης περίπτωσης. Η εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών μας είναι υπεύθυνη για τη διενέργεια ελέγχων, αξιολογήσεων και προτάσεων κατάλληλων τροποποιήσεων στον υφιστάμενο τρόπο λειτουργίας για τη βελτίωση της απόδοσης μιας εγκατάστασης. Οι υπηρεσίες λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

Καθημερινή παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων με την πρόσληψη έμπειρου τεχνικού προσωπικού στις εγκαταστάσεις

Συνεχής επίβλεψη έργου από την ομάδα μηχανικών μας

Κατάλληλη επιλογή και ρύθμιση των βασικών λειτουργικών παραμέτρων της μονάδας

Θέσπιση προγράμματος παρακολούθησης των εγκαταστάσεων με πραγματοποίηση δειγματοληψιών και χημικών αναλύσεων

Άμεσες ενέργειες παρέμβασης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Τακτικές τεχνικές εκθέσεις με περιγραφή της λειτουργίας και απόδοσης της εγκατάστασης

Abio