ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σχετικά με την Alphabio

Η ALPHA Bioenergy Ltd ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2011, ως θυγατρική του ελληνικού κλάδου της πολυεθνικής εταιρείας INTERGEO Ltd. Ο κύριος τομέας δραστηριότητας της εταιρείας είναι να παρέχει εξειδικευμένες λύσεις στον τομέα της επεξεργασίας και διαχείρισης λυμάτων αναβαθμίζοντας την απόδοση των ήδη υπάρχουσων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, παρέχοντας τεχνικές συμβουλές και διεξάγωντας τεχνικές επιθεωρήσεις σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

Ο πυρήνας της δραστηριότητας της εταιρείας είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή της τεχνολογίας Βιοενίσχυσης

Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας της εταιρείας είναι οι εξής:

Σχεδιασμός και παραγωγή προϊόντων βιοενίσχυσης

Εφαρμογή της τεχνολογίας βιοενίσχυσης σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών λυμάτων

Έλεγχος και παρακολούθηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών λυμάτων

 1. Η διενέργεια προηγμένων μικροβιακών αναλύσεων και δοκιμών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων προστίθεται στις παρεχόμενες υπηρεσίες μας.

 2. Η ολοκληρωμένη λειτουργία μονάδων επεξεργασίας λυμάτων προστίθεται στις παρεχόμενες υπηρεσίες μας.

 3. Πρώτη εφαρμογή βιοενίσχυσης για τον έλεγχο δυσοσμίας σε αποχετευτικό δίκτυο.

 4. Νέα εταιρική ταυτότητα Alpha Bio

 5. Έναρξη συνεργασίας με την BLUETECTOR AG

 6. Δημιουργία νέας τεχνικής ομάδας μηχανικών – Ενδυνάμωση τμήματος τεχνικών υπηρεσιών.

 7. Ο κ. Παπαδόπουλος γίνεται μοναδικός ιδιοκτήτης της Alpha bio

 8. Πρώτες συμβάσεις στο εξωτερικό: Detmold (Γερμανία), Pamukova (Τουρκία)

 9. Πρώτο έργο: Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Πάτρας

 10. Πρώτες πιλοτικές δοκιμές των προϊόντων βιοενίσχυσης

 11. Επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη

 12. Ίδρυση της Alpha Bioenergy Ltd στη Θεσσαλονίκη

Οι αξίες μας

Εξειδίκευση

Η ομάδα μας αποτελείται από επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης

Καινοτομία

Επενδύουμε σε καινοτόμες τεχνολογίες

Αξιοπιστία

Δεσμευόμαστε να παρέχουμε τις βέλτιστες λύσεις

Δέσμευση

Είμαστε αφοσιωμένοι στις ανάγκες των πελατών μας

Υπευθυνότητα

Εφαρμόζουμε περιβαλλοντικά βιώσιμες μεθόδους

Επίγνωση

Γνωρίζουμε τις ανάγκες των πελατών μας

Ποιότητα

Οι υπηρεσίες μας βασίζονται σε υψηλά πρότυπα ποιότητας

Εξέλιξη

Προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες της αγοράς

Το δίκτυο μας

INTERGEO Περιβαλλοντικές τεχνολογίες Ε.Π.Ε.

Ιδρύθηκε το 1991 στην Ελλάδα (από το 1983 στην Αυστρία)

Αριθμός εργαζομένων: 60

Έδρα: Θεσσαλονίκη – Θέρμη

Διερεύνηση και απορρύπανση εδαφών και υπογείων υδάτων

Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων

Αποξήλωση και διάθεση αμιάντου

Γεωτεχνικά

Περιβαλλοντική συμβουλευτική

Συνεργασία με την BLUETECTOR AG

Η BLUETECTOR AG είναι μία ελβετική εταιρεία με αντικείμενο την επεξεργασία “προβληματικών” αποβλήτων, όπως κοπριά, απόβλητα χημικών τουαλετών και υπολείμματος από αναερόβιους χωνευτές. Τα απόβλητα αυτά χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά υψηλά ρυπαντικά φορτία. Η συγκέντρωση του Χημικά Απαιτούμενου Οξυγόνου (COD) και της αμμωνίας (NH4) σε αυτού του είδους απόβλητα μπορεί να είναι έως και 100 φορές πιο υψηλή από τα τυπικά (αστικά) λύματα, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η επεξεργασία τους. Με τη χρήση ενός προηγμένου συστήματος βιολογικής επεξεργασίας (BlueBox Ultra) και των προϊόντων βιοενίσχυσης που διαθέτουμε, καθίσταται εφικτή η αποτελεσματική επεξεργασία αποβλήτων τέτοιου τύπου, με περιορισμένο κόστος.

Πιστοποιήσεις

Η Alpha bio Ltd είναι πιστοποιημένη κατά EN ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (No 010160061), κατά ΕΝ ISO 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (No 20051190001226),  κατά ISO 45001:2018 Σύστημα Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας (Νο 20152200002875), κατά ISO 39001:2012 Σύστημα Οδικής Ασφάλειας (Νο 20002210006187) και κατά ISO 37001:2016 Σύστημα για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας (Νο 20024220007025). Επίσης εφαρμόζει το διεθνή οδηγό εφαρμογής ISO 26000:2010 ως το πλαίσιο ενσωμάτωσης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Νο 20452210006188) στις αξίες και πρακτικές της για όλες τις δραστηριότητές της.

Η Πολιτική για το ΕΣΔ, η Πολιτική για την ΕΚΕ και τα Πιστοποιητικά της Alpha bio Ltd

Δημοσιεύσεις