Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι η βιοενίσχυση;

Η βιοενίσχυση συνιστά μία καινοτόμα τεχνική για την αύξηση της συνολικής απόδοσης των βιολογικών διαδικασιών επεξεργασίας αποβλήτων, χρησιμοποιώντας επιλεγμένες βακτηριακές καλλιέργειες σε ειδικά σχεδιασμένα σκευάσματα για κάθε εφαρμογή, με στόχο την ενίσχυση της υφιστάμενης μικροβιακής χλωρίδας ενός συγκεκριμένου συστήματος επεξεργασίας αποβλήτων αναφορικά με την ικανότητα αποικοδόμησης του εισερχόμενου ρυπαντικού φορτίου, τη βελτίωση των χαρακτηριστικών της βιομάζας, την ενίσχυση της διαδικασίας επεξεργασίας ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε διακυμάνσεις του εισερχόμενου φορτίου και σε ισχυρές υπερφορτίσεις, την αφαίρεση δύσκολα αποικοδομήσιμων ομάδων ρυπαντών και στη μείωση των παραπροϊόνων της επεξεργασίας.

Σε ποιους τύπους εγκαταστάσεων εφαρμόζεται η βιοενίσχυση;

Η μέθοδος της βιοενίσχυσης εφαρμόζεται σε διάφορους τύπους εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, όπως π.χ. συμβατική μέθοδος ενεργού ιλύος, παρατεταμένου αερισμού, περιστροφικής ροής (carrousel), αντιδραστήρες διαλείπουσας λειτουργίας (SBR) βιοαντιδραστήρες μεμβρανών (MBR), βιοαντιδραστήρες καθηλωμένης βιομάζας (ΜΒΒR), αναερόβιους χωνευτές.

Σε ποια είδη αποβλήτων βρίσκει εφαρμογή η βιοενίσχυση;

Η τεχνολογία της βιοενίσχυσης βρίσκει εφαρμογή σε διαφορετικά είδη αποβλήτων όπως σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων, μικτών βιομηχανικών αποβλήτων (κεντρικές μονάδες επεξεργασίας Βιομηχανικών Περιοχών), βιομηχανικών αποβλήτων από ζυθοποιία, οινοποιία, γαλακτοβιομηχανία, βιομηχανία παραγωγής ζυμών, χυμοποιία, εκκοκκιστήρια, χαλυβουργία, υπόλειμμα από αναερόβιους χωνευτές, ελαιουργία, ελαιώδεις ιλύες, διασταλάγματα ΧΥΤΑ.

Ποια είναι η σύσταση του προϊόντος της βιοενίσχυσης;

Πρόκειται για ένα μίγμα επιλεγμένων βακτηριακών στελεχών καθηλωμένων σε θρεπτικό μέσο, τα οποία ενεργοποιούνται κατά την προσθήκη του σε υδάτινο περιβάλλον.

Το προϊόν απαιτεί ειδικό χειρισμό;

Κατά τη χρήση του το προϊόν δεν απαιτεί κανένα ειδικό μέσο προστασίας. Είναι απόλυτα ασφαλές για τον άνθρωπο και συνοδεύεται από Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) που έχει εκδοθεί και υπογράφεται από τον παραγωγό. Οι μικροοργανισμοί δεν είναι ζωικής προέλευσης, δεν είναι παθογόνοι και δεν είναι γενετικά τροποποιημένοι.

Πώς εφαρμόζεται η τεχνολογία της βιοενίσχυσης;

Η τεχνολογία εφαρμογής της βιοενίσχυσης βασίζεται στη συνεχή προσθήκη του προϊόντος βιοενίσχυσης (μικροοργανισμοί καθηλωμένοι σε θρεπτικό μέσο) με ταυτόχρονη τροποποίηση βασικών λειτουργικών παραμέτρων του συστήματος επεξεργασίας, όταν αυτό κριθεί σκόπιμο. Ενδεικτικά αναφέρονται η ηλικία ιλύος, η συγκέντρωση της βιομάζας στο βιολογικό αντιδραστήρα, η ρύθμιση του επιπέδου του διαλελυμένου οξυγόνου στη δεξαμενή αερισμού, η διαμόρφωση εναλασσόμενων αναερόβιων/ανοξικών/αερόβιων ζωνών. Δεν απαιτείται η χρήση ειδικού εξοπλισμού ή/και η εγκατάσταση νέων υποδομών.

Ποια είναι τα οφέλη εφαρμογής της τεχνολογίας βιοενίσχυσης;

Τα δυνητικά οφέλη εφαρμογής της τεχνολογίας βιοενίσχυσης είναι η επιτάχυνση του ρυθμού αποικοδόμησης του οργανικού φορτίου των αποβλήτων, η αύξηση της δυναμικότητας της εγκατάστασης, η ρευστοποίηση και εξάλειψη των λιπών, η βελτίωση της ποιότητας εκροής, η βελτίωση των χαρακτηριστικών της ενεργού ιλύος (π.χ. καθιζησιμότητα, αφυδάτωση), η εξάλειψη των οσμών, η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και η μείωση της απορριπτόμενης περίσσειας ιλύος.

Ποιος είναι ο μηχανισμός δράσης των μικροοργανισμών;

Τα συγκεκριμένα στελέχη επιλέγονται κατάλληλα ώστε μετατρέπουν μεγαλύτερο μέρος του οργανικού υποστρώματος που τους διατίθεται σε CO2 και νερό, ενώ μικρότερο τμήμα ενσωματώνεται σε κύτταρα νέας βιομάζας, συγκριτικά με τυπικά ετερότροφα βακτήρια που κυριαρχούν σε συμβατικά συστήματα ενεργού ιλύος. Τα μικροθρεπτικά που περιέχει το προϊόν διεγείρουν τη βιολογική δραστηριότητα στο εσωτερικό των φλόκων ιλύος, όπου η διείσδυση του οξυγόνου είναι περιορισμένη ώστε διαμορφώνονται τοπικά ανοξικές/αναερόβιες συνθήκες, με αποτέλεσμα, επίσης, την αποικοδόμηση του οργανικού φορτίου με μειωμένη παραγωγή παραπροϊόντων βιομάζας, καθώς ο αναερόβιος/ανοξικός μεταβολισμός χαρακτηρίζεται από μειωμένο συντελεστή απόδοσης βιομάζας (biomass yield) σε σύγκριση με τον αερόβιο. Επίσης, εξαιτίας του δυναμικού υδρολυτικών ενζύμων που χαρακτηρίζει το προϊόν βιοενίσχυσης, ένα μεγαλύτερο μέρος των δύσκολα βιοδιασπάσιμων στερεών που περιέχονται στα λύματα και που υπό διαφορετικές συνθήκες θα απομακρυνόταν, χωρίς να υποστούν κάποια μετατροπή, με το ρεύμα της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας λάσπης, με την εφαρμογή της τεχνολογίας βιοενίσχυσης καθίσταται εφικτή η μερική ή ολική υδρόλυσή τους, με αποτέλεσμα να καθίσταται προσβάσιμα σε βιολογική αποικοδόμηση, ώστε μόνο ένα τμήμα τους να μετατρέπεται τελικά σε βιοστερεά, ενώ το μεγαλύτερο να οξειδώνεται. Τέλος, εξαιτίας του είδους μεταβολισμού των μικροοργανισμών (προαιρετικά αναερόβιοι), έχουν την ικανότητα δράσης σε συνθήκες έλλειψης οξυγόνου (αναερόβιες και ανοξικές), ώστε καθίσταται εφικτή η διαμόρφωση ή/και επιμήκυνση της διάρκειας λειτουργικών φάσεων χωρίς εφαρμογή αερισμού στο βιολογικό αντιδραστήρα, με αποτέλεσμα σημαντικά ενεργειακά οφέλη