Βιοενίσχυση

specimen

Βιοενίσχυση είναι η τεχνική προσθήκης επιλεγμένων μικροβιακών στελεχών ή μικτών καλλιεργειών σε βιολογικά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων, με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσής τους. Πιο συγκεκριμένα, κύριοι στόχοι τεχνολογίας βιοενίσχυσης σε μία Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων είναι η επιτάχυνση του ρυθμού αποικοδόμησης του οργανικού φορτίου των αποβλήτων, η αύξηση της δυναμικότητας της εγκατάστασης, η βελτίωση της απόκρισής της σε σημαντικές διαφοροποιήσεις του εισερχόμενου ρυπαντικού φορτίου, η αύξηση της αντοχής της σε επιβολές με τοξικό/ παρεμποδιστικό χαρακτήρα, η ρευστοποίηση και εξάλειψη των λιπών, η βελτίωση της ποιότητας της εκροής, η βελτίωση των χαρακτηριστικών της ενεργού ιλύος (π.χ. καθιζησιμότητα, ενεργότητα), η εξάλειψη των οσμών, η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και η μείωση της απορριπτόμενης περίσσειας ιλύος.

H Alphabio έχει αναπτύξει τη σειρά προϊόντων βιοενίσχυσης με την εμπορική ονομασία ΒΙΟ-Μ, που βρίσκει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογής στο πεδίο επεξεργασίας τόσο των αστικών λυμάτων όσο και των βιομηχανικών αποβλήτων. Τα προϊόντα περιέχουν καλλιέργειες μη γενετικά τροποποιημένων, επαμφοτεριζόντων μικροοργανισμών καθηλωμένων σε φυτικό φορέα. Ταυτόχρονα, περιέχουν ένα μίγμα κατάλληλων θρεπτικών συστατικών και ιχνοστοιχείων που είναι απαραίτητα για την ταχύτερη ανάπτυξη των προστιθέμενων μικροβιακών ειδών. Τα προϊόντα βιοενίσχυσης είναι απόλυτα ασφαλή για τον άνθρωπο και συνοδεύονται από Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS).

Η προσθήκη των μικροοργανισμών βιοενίσχυσης πραγματοποιείται σε τακτικά χρονικά διαστήματα και σε ποσότητες ανάλογα με το προς επεξεργασία ρυπαντικό φορτίο και τις ιδιαίτερες σχεδιαστικές και λειτουργικές συνθήκες της εγκατάστασης. Για την εφαρμογή δεν απαιτείται η χρήση ειδικού εξοπλισμού ή/και η εγκατάσταση νέων υποδομών.  Η συχνή παρακολούθηση αλλά και η παροχή τεχνικών συμβουλών για την ορθή εφαρμογή της μεθόδου από την πλευρά της εταιρείας μας προσφέρονται ως ένα σύνολο ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος.