Έρευνα και ανάπτυξη

H καινοτομία είναι καθοριστικής σημασίας στην αντιμετώπιση των πολυάριθμων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο τομέας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων τόσο επίκαιρα όσο και μελλοντικά. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Alphabio διαθέτει ένα σημαντικό μέρος των πόρων της στην έρευνα και στην ανάπτυξη (Research and Development, R&D).

Οι R&D δραστηριότητες μας πραγματοποιούνται στο πλήρως εξοπλισμένο, διαπιστευμένο με EN ISO 17025 εργαστήριο που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις μας και στοχεύουν στα παρακάτω:

Ενίσχυση της βιοαποικοδομησιμότητας με τη χρήση εξειδικευμένων μικροβιακών στελεχών για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων υψηλού ρυπαντικού φορτίου (π.χ. χωνευμένα απόβλητα, στραγγίσματα κ.λπ.).

Βελτιστοποίηση του δυναμικού παραγωγής βιοαερίου σε αναερόβιους χωνευτές με την προσθήκη εξειδικευμένων προϊόντων BIO-M.

Συνδυασμός βιολογικών, φυσικών, χημικών και ηλεκτροχημικών μεθόδων με σκοπό την παραλαβή βιώσιμων και υψηλής απόδοσης συστημάτων επεξεργασίας.

Διαρκής ανάπτυξη νέων προϊόντων βιοενίσχυσης, για οποιαδήποτε ειδική εφαρμογή, ανάλογα με τον τύπο των αποβλήτων και τα ειδικά χαρακτηριστικά τους.

  • #biodegradability_test #BIO-M #digestate

  • #biodegradability_test #BIO-M #manure_digestate

  • #electrocoagulation #tannery_wastewater

  • #biodegradability_test # BIO-M #leachate

  • #electrocoagulation #table_olive_wastewater

  • #R&D_activities #lab

#biodegradability_test #BIO-M #digestate

#biodegradability_test #BIO-M #manure_digestate

#electrocoagulation #tannery_wastewater

#biodegradability_test # BIO-M #leachate

#electrocoagulation #table_olive_wastewater

#R&D_activities #lab