Απόβλητα ζυθοποϊιας

Εφαρμογή βιοενίσχυσης στην Αθηναϊική ζυθοποιϊα Πάτρας

Η Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων της εταιρείας «Αθηναϊκή ζυθοποιία Πάτρας» έχει δυναμικότητα 50.000 I.K.