Αστικά λύματα

Η επεξεργασία αστικών λυμάτων συνιστά τον πυρήνα των δραστηριοτήτων μας. Με την εφαρμογή της τεχνολογίας βιοενίσχυσης, η αποτελεσματικότητα μιας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά τόσο αναφορικά με την ποιότητα της εκροής και των χαρακτηριστικών της ενεργού ιλύος όσο και σε σχέση με τη δυνατότητα σημαντικής μείωσης της περίσσειας λάσπης.

 

Η βιοενίσχυση είναι μια διαδικασία κατά την οποία επιλεγμένα βακτήρια (μικροοργανισμοί) προστίθενται σε μια υφιστάμενη μικροβιακή καλλιέργεια (π.χ. σύστημα ενεργού ιλύος) με αποτέλεσμα την ενίσχυση της ικανότητας της μικροβιακής κοινότητας να ανταποκρίνεται σε πιθανές διακυμάνσεις της διαδικασίας επεξεργασίας, σε συμβάντα υπερφόρτισης του συστήματος και στην αποικοδόμηση συγκεκριμένων ομάδων ρύπων, με αποτέλεσμα την συνολική βελτίωση της απόδοσής του. Η μέθοδος βιοενίσχυσης που αναπτύχθηκε από το Alphabio βασίζεται στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας επεξεργασίας με την ταυτόχρονη προσθήκη των προϊόντων βιοενίσχυσης.

Εφαρμογή σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων

Η εφαρμογή της τεχνολογίας βιοενίσχυσης βασίζεται στη συνεχή προσθήκη των μικροοργανισμών σε μια εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) με ταυτόχρονη τροποποίηση των βασικών λειτουργικών παραμέτρων της εγκατάστασης, προκειμένου να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξή τους. Πολλές εφαρμογές, ακόμη και σε μεγάλες ΕΕΛ (> 150.000 ισοδύναμοι κάτοικοι), απέδειξαν την ευεργετική επίδραση της βιοενίσχυσης στο επίπεδο λειτουργίας της εγκατάστασης, με αποτέλεσμα:

σημαντική μείωση (> 70%) της περίσσειας ιλύος

βελτίωση βασικών παραμέτρων ποιότητας εκροών

τη μείωση της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης

τη μετρίαση των εκπομπών οσμηρών αερίων

τη βελτίωση των χαρακτηριστικών καθιζησιμότητας

Εφαρμογή σε αποχετευτικά δίκτυα

Το αποχετευτικό δίκτυο δεν είναι μόνο ένα υδραυλικό σύστημα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων αλλά, ταυτόχρονα, και ένα σύστημα όπου λαμβάνουν χώρα σημαντικές χημικές και βιολογικές μετατροπές.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της επίδρασης των βιολογικών μετατροπών στα αποχετευτικά δίκτυα είναι η παραγωγή υδρόθειου (H2S). Η παραγωγή του συνδέεται με κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, προβλήματα διάβρωσης των σωληνώσεων και του σχετικού μηχανολογικού εξοπλισμού, λειτουργικά προβλήματα στην ΕΕΛ που δέχεται τα σηπτικά λύματα, καθώς και σοβαρά προβλήματα με εκπομπές οσμών.

 

Με την ελεγχόμενη προσθήκη των μικροοργανισμών βιοενίσχυσης στο αποχετευτικό δίκτυο αναμένονται τα παρακάτω άμεσα αποτελέσματα:

Το υπάρχον υδρόθειο στο σηπτικό λύμα, το οποίο ευθύνεται κατ’ εξοχήν για τα προβλήματα δυσοσμίας, οξειδώνεται μικροβιακά.

Παρεμποδίζεται η περαιτέρω αναγωγή των θειΐκών ιόντων σε υδρόθειο.

Η ανάπτυξη των μικροοργανισμών εμποδίζει κάθε άλλη αναερόβια μικροβιακή δραστηριότητα που οδηγεί σε παραγωγή οσμηρών ενώσεων (π.χ. λιπαρά οξέα).

Η παρεμπόδιση παραγωγής του υδρόθειου έχει ως συνέπεια την αποτροπή της ακόλουθης μετατροπής αυτού σε θειΐκό οξύ, το οποίο είναι έντονα διαβρωτικό για τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.

Λίπη και συσσωρευμένα στερεά σε αγωγούς και σταθμούς άντλησης λυμάτων αναμένεται να διαλυτοποιηθούν και να υδρολυθούν.