Αστικά λύματα

Η επεξεργασία αστικών λυμάτων συνιστά τον πυρήνα των δραστηριοτήτων μας. Με την εφαρμογή της τεχνολογίας βιοενίσχυσης, η αποτελεσματικότητα μιας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά τόσο αναφορικά με την ποιότητα της εκροής και των χαρακτηριστικών της ενεργού ιλύος όσο και σε σχέση με τη δυνατότητα σημαντικής μείωσης της περίσσειας λάσπης.

 

Η βιοενίσχυση είναι μια διαδικασία κατά την οποία επιλεγμένα βακτήρια (μικροοργανισμοί) προστίθενται σε μια υφιστάμενη μικροβιακή καλλιέργεια (π.χ. σύστημα ενεργού ιλύος) με αποτέλεσμα την ενίσχυση της ικανότητας της μικροβιακής κοινότητας να ανταποκρίνεται σε πιθανές διακυμάνσεις της διαδικασίας επεξεργασίας, σε συμβάντα υπερφόρτισης του συστήματος και στην αποικοδόμηση συγκεκριμένων ομάδων ρύπων, με αποτέλεσμα την συνολική βελτίωση της απόδοσής του. Η μέθοδος βιοενίσχυσης που αναπτύχθηκε από την Alphabio βασίζεται στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας επεξεργασίας με την ταυτόχρονη προσθήκη των προϊόντων βιοενίσχυσης.

Εφαρμογή σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων

Η εφαρμογή της τεχνολογίας βιοενίσχυσης βασίζεται στη συνεχή προσθήκη των μικροοργανισμών σε μια εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) με ταυτόχρονη τροποποίηση των βασικών λειτουργικών παραμέτρων της εγκατάστασης, προκειμένου να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξή τους. Πολλές εφαρμογές, ακόμη και σε μεγάλες ΕΕΛ (> 150.000 ισοδύναμοι κάτοικοι), απέδειξαν την ευεργετική επίδραση της βιοενίσχυσης στο επίπεδο λειτουργίας της εγκατάστασης, με αποτέλεσμα:

σημαντική μείωση της περίσσειας ιλύος

βελτίωση βασικών παραμέτρων ποιότητας εκροών

τη μείωση της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης

τη μετρίαση των εκπομπών οσμηρών αερίων

τη βελτίωση των χαρακτηριστικών καθιζησιμότητας