Επεξεργασίας Λυμάτων Αεροδρομίων

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του αερολιμένα Χανίων

Η εφαρμογή της τεχνολογίας βιοενίσχυσης στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του αεροδρομίου των Χανίων ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2017. Λόγω μακροχρόνιων δυσλειτουργιών, ανεπαρκούς σχεδιασμού διεργασιών (απουσία αντιδραστήρα απονιτροποίησης) καθώς και ελλιπούς διαχείρισης, η εγκατάσταση παρουσίαζε ανεπαρκή απόδοση επεξεργασίας των εισερχόμενων λυμάτων.