Επεξεργασία Λυμάτων του αερολιμένα Χανίων

Η εφαρμογή της τεχνολογίας βιοενίσχυσης στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του αεροδρομίου των Χανίων ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2017. Λόγω μακροχρόνιων δυσλειτουργιών, ανεπαρκούς σχεδιασμού διεργασιών (απουσία αντιδραστήρα απονιτροποίησης) καθώς και ελλιπούς διαχείρισης, η εγκατάσταση παρουσίαζε ανεπαρκή απόδοση επεξεργασίας των εισερχόμενων λυμάτων. Με την εφαρμογή της τεχνολογίας βιοενίσχυσης, οι μέσες συγκεντρώσεις COD και TSS της εκροής μειώθηκαν κατά 45 και 30%, αντίστοιχα, παραμένοντας σταθερά κάτω από τα όρια της σχετικής νομοθεσίας. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, με την εφαρμογή ήπιων λειτουργικών τροποποιήσεων, η εγκατάσταση βελτίωσε την αποτελεσματικότητά της σε αφαίρεση TN και NH4+, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις εκροής και αυτών των παραμέτρων.