Βιομηχανικά υγρά απόβλητα

Μία πληθώρα διαφορετικών βιομηχανικών δραστηριοτήτων οδηγεί στην παραγωγή μεγάλης ποικιλίας βιομηχανικών υγρών αποβλήτων που απαιτούν διαφορετικά στάδια επεξεργασίας. Ως εκ τούτου, ένα ολοκληρωμένο σύστημα επεξεργασίας βιομηχανικών υγρών αποβλήτων μπορεί να κυμαίνεται από μία σχετικά απλή και συμπαγή έως μία πιο περίπλοκη και εκτεταμένη εγκατάσταση πολλαπλών σταδίων καθαρισμού. Αν και οι σύγχρονες τάσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης στη βιομηχανία προσανατολίζονται στην πρόληψη και ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων προς επεξεργασία, πολλές βιομηχανικές δραστηριότητες παραμένουν εξαρτημένες από διαδικασίες που παράγουν σημαντικές ποσότητες αποβλήτων.

 

Με την ανάπτυξη εξειδικευμένων μικροβιακών μιγμάτων κατάλληλων για την επεξεργασία κάθε ειδικού τύπου βιομηχανικών αποβλήτων καθίσταται εφικτή η αποτελεσματική επεξεργασία για ένα ευρύ φάσμα αποβλήτων από παραγωγικές διαδικασίες. Η εφαρμογή των προϊόντων βιοενίσχυσης εφαρμόζεται τόσο σε κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας που λαμβάνουν μικτά βιομηχανικά απόβλητα όσο και σε μεμονωμένες βιομηχανίες. Η εταιρεία μας έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει επιτυχημένες εφαρμογές, μεταξύ άλλων στους ακόλουθους βιομηχανικούς τομείς:

Ζυθοποιίες

Γαλακτοβιομηχανίες

Βιομηχανίες τροφίμων

Βιομηχανίες χυμών και αναψυκτικών

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας βρώσιμης ελιάς

Εκκοκκιστήρια βάμβακος

Υπόλειμμα αναερόβιων χωνευτών

Διασταλάγματα Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων

Βιοεξυγίανση ελαιωδών ιλύων

Με τη διάθεση ενός σημαντικού μέρους πόρων σε ερευνητικές δραστηριότητες, επιδιώκουμε να αναπτύσσουμε συνεχώς νέα προϊόντα βιοενίσχυσης, για οποιαδήποτε ειδική εφαρμογή, ανάλογα με τον τύπο των αποβλήτων και τα ειδικά χαρακτηριστικά τους.