Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της Κέρκυρας

Τον Δεκέμβριο του 2015, η Alpha-Bioenergy ξεκίνησε μια πιλοτική εφαρμογή βιοενίσχυσης στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της Κέρκυρας, καθώς ο δήμος αναζητούσε έναν τρόπο μείωσης της παραγόμενης ιλύος από τις εγκαταστάσεις της, λόγω του υψηλού κόστους διάθεσης της. Πριν από την εφαρμογή της μεθόδου, το εργοστάσιο διαχειριζόταν περισσότερους από 3.500 τόνους αφυδατωμένης λάσπης ετησίως, ενώ μετά την εφαρμογή χρειάστηκε να διαχειριστεί μόνο το 20% της αρχικής ποσότητας. Τα επίπεδα SVI βελτιώθηκαν και σταθεροποιήθηκαν περίπου στα 150 mL/g. Τα προβλήματα αφρισμού που είχαν παρατηρηθεί λόγω της εισβολής νερού με υψηλή αλατότητα στο δίκτυο αποχέτευσης έχουν επίσης μετριαστεί.