Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της Κέρκυρας

Το Δεκέμβριο του 2015, η Alphabio ξεκίνησε μια πιλοτική εφαρμογή βιοενίσχυσης στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της Κέρκυρας καθώς ο Δήμος αναζητούσε έναν τρόπο μείωσης της παραγόμενης ιλύος στην εγκατάσταση λόγω του υψηλού κόστους διάθεσης της. Πριν από την εφαρμογή της μεθόδου, η ΕΕΛ διαχειριζόταν περισσότερους από 4.000 τόνους αφυδατωμένης λάσπης ετησίως, ενώ μετά την εφαρμογή χρειάστηκε να διαχειριστεί ένα μόνο μέρος της αρχικής αυτής ποσότητας. Τα επίπεδα SVI βελτιώθηκαν και σταθεροποιήθηκαν περίπου στα 150 mL/g. Τα προβλήματα αφρισμού που είχαν παρατηρηθεί λόγω της εισβολής νερού με υψηλή αλατότητα στο δίκτυο αποχέτευσης έχουν επίσης μετριαστεί.