Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στο Detmold της Γερμανίας

Η ΕΕΛ του Detmold με μέση παροχή εισροής λυμάτων στο πλαίσιο 20.000 – 25.000 m3/d ήρθε σε επαφή με την Alphabio με στόχο τη μείωση της περίσσειας λάσπης που παράγεται στην εγκατάσταση. Μετά την εφαρμογή της βιοενίσχυσης στην εγκατάσταση, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση κατά της περίσσειας ιλύος.

Επιπλέον, τα λίπη και έλαια σχεδόν εξαλείφθηκαν από το αντλιοστάσιο εισόδου, ενώ παρατηρήθηκε σημαντική θετική επίδραση στην ικανότητα καθίζησης της λάσπης (SVI = 60 mL/g) και στην ικανότητα αφυδάτωσή της.