Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Καστοριάς

Τον Οκτώβριο του 2014, η ΔΕΥΑ Καστοριάς και η Alphabio συμφώνησαν στην εφαρμογή της βιοενίσχυσης στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της πόλης. H εγκατάσταση έχει μέση παροχή εισροής 8000 m3/d, η οποία αυξάνεται λόγω έντονων εποχιακών βροχοπτώσεων σε ακόμα και σε 12000-15000 m3/d. Με την καθημερινή χρήση του προϊόντος BIO-M και την αλλαγή ορισμένων βασικών παραμέτρων λειτουργίας, η μονάδα πέτυχε εξαιρετικά χαμηλές τιμές εκροής για TN, TP, BOD, COD και TSS και επιπλέον μείωση της περίσσειας ιλύος κατά τουλάχιστον 80%. Επιπλέον, η εγκατάσταση λαμβάνει περιστασιακά ιδιαίτερα βαριά λύματα που προέρχονται από βυρσοδεψεία, τα οποία είναι πλέον σε θέση να υποστούν επεξεργασία χωρίς να διακυβεύεται η ποιότητα της εκροής της εγκατάστασης.