Επεξεργασία υπολείμματος αναερόβιων χωνευτών (Pamukova, Τουρκία)

Σε μία εφαρμογή-πρόκληση για την εταιρεία μας, η  εταιρεία BIOSUN στην Pamukova της Τουρκίας, σε μία μονάδα που επεξεργάζεται λασπώδη απόβλητα χώνευσης από αναερόβιους αντιδραστήρες παραγωγής βιοαερίου, ζήτησε την εφαρμογή της βιοενίσχυσης προκειμένου να συμμορφωθεί με τα πρότυπα ποιότητας του δημοτικού δικτύου αποχέτευσης. Το εργοστάσιο έχει παροχή εισροής 100-120 m3/d με μέσο COD και TSS 30.000 και 25.000 mg/L, αντίστοιχα. Μετά την εφαρμογή της βιοενίσχυσης, η εγκατάσταση πέτυχε να αυξήσει την εισερχόμενη παροχή κατά πέντε φορές, επίσης βελτίωσε τη μείωση των COD, TSS, NH4 και TP, ενώ τα σοβαρά φαινόμενα έμφραξης που αντιμετώπιζε ο βιοαντιδραστήρας μεμβράνης έχουν μετριαστεί αποτελεσματικά.