Επιτεύχθηκε επιτυχώς το στάδιο βιολογικής προεπεξεργασίας διασταλαγμάτων

Στις αρχές του 2015 ξεκίνησε η λειτουργία ενός νέου κυττάρου στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης, ο οποίος δέχεται τα απόβλητα από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης (πληθυσμού περίπου 1.300.000 κατοίκων) και παράγει περίπου 200 m3 στραγγίσματος ημερησίως με πολύ υψηλό οργανικό φορτίο και αλατότητα. Το στράγγισμα έχει αρχικά δοκιμαστεί για επεξεργασία στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, η οποία βρίσκεται ήδη σε λειτουργία και λαμβάνει τα στραγγίσματα από τα δύο παλαιότερα κύτταρα του ΧΥΤΑ με πολύ λιγότερο οργανικό φορτίο, με αποτέλεσμα την κατάρρευση της βιολογικής δραστηριότητας λόγω υπερφόρτισης της μονάδας. Εφαρμόζοντας τη μέθοδο της βιοενίσχυσης, η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων κατάφερε να αντιμετωπίσει το αυξημένο οργανικό φορτίο, μειώνοντας σταδιακά το εισερχόμενο COD, περισσότερο από 85%, αν και η ηλεκτρική αγωγιμότητα των διασταλαγμάτων βρίσκεται  συνήθως πάνω από 30 mS/cm. Ως αποτέλεσμα, τα στραγγίσματα συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές της εισροής της αντίστροφης ώσμωσης, όπου τα επεξεργασμένα στραγγίσματα οδηγούνται για περαιτέρω επεξεργασία, έτσι ώστε παράγεται μία υψηλής ποιότητας τελική εκροή.