Μονάδα επεξεργασίας επιτραπέζιας ελιάς στην περιοχή της Ορμύλιας στη Χαλκιδική

Η ελαιοκαλλιέργεια στην Χαλκιδική καλύπτει μία έκταση 310.000 στρ. με 5 εκατ. δένδρα και 19.000 παραγωγούς. Πρόκειται για το 1/3 της καλλιεργούμενης έκτασης του Νομού. Στην περιοχή της Ορμύλιας Χαλκιδικής (Σιθωνία) περίπου 1.000 οικογένειες καλλιεργούν 32.000 στρέμματα. Η παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς είναι μια εποχιακή δραστηριότητα, όπως και μια διαδικασία που απαιτεί αρκετή κατανάλωση νερού. Ως εκ τούτου, παράγεται ένας σημαντικός όγκος λυμάτων σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (περίοδος καμπάνιας: Σεπτέμβριος – Νοέμβριος). Επιπλέον, τα λύματα από την επεξεργασία της ελιάς χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλό οργανικό φορτίο (5.000 – 15.000 mg COD/L)  και αλατότητα (4.000 – 12.000 μS/cm). Στο συγκεκριμένο έργο, όλος ο όγκος των λυμάτων συλλέγεται σε μία λιμνοδεξαμενή παραπλεύρως της οποίας έχει εγκατασταθεί, σε προκατασκευασμένο οικίσκο, ένα ολοκληρωμένο σύστημα δοσιμέτρησης των μικροοργανισμών βιοενίσχυσης για την επεξεργασία των λυμάτων. Τα αποτελέσματα της μεθόδου αποδεικνύουν την υψηλή απόδοση  και εφαρμοσιμότητα της, καθώς, σε λιγότερο από 7 μήνες, επιτεύχθηκε μείωση του COD μεγαλύτερη από 90%. Τελικά, τα  ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων λυμάτων πληρούν τις προδιαγραφές όμορης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων όπου και διατίθενται.