Εξειδικευμένες Εργαστηριακές Αναλύσεις

Οι περισσότερες ανεπιθύμητες καταστάσεις σε μία ΕΕΛ (διόγκωση ιλύος, τοξικές επιβολές, υψηλό λειτουργικό κόστος, ανεπαρκής απόδοση κλπ) είναι δυνατό να προληφθούν έγκαιρα ή/και να αρθούν, μέσω προσδιορισμού της ακριβούς ποσότητας και ποιότητας της βιομάζας στους βιολογικούς αντιδραστήρες. Κατά την καταγραφή και αξιολόγηση του λειτουργικού επιπέδου μιας ΕΕΛ, πλέον των αναλύσεων ρουτίνας, σημαντικές πληροφορίες παρέχουν και ορισμένες ειδικές εργαστηριακές δοκιμές, τα πορίσματα των οποίων μπορούν να αξιοποιηθούν για τον εντοπισμό των γενεσιουργών αιτιών των πιθανών αστοχιών στη διαδικασία της βιολογικής επεξεργασίας και για τη συνακόλουθη επαναφορά του συστήματος σε ομαλές λειτουργικές συνθήκες.

Δοκιμή προσδιορισμού ATP στην ενεργό ιλύ

Οι περισσότερες ανεπιθύμητες καταστάσεις σε μία εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ), όπως π.χ. διόγκωση ιλύος, τοξικές επιβολές, υψηλό λειτουργικό κόστος, ανεπαρκής απόδοση κλπ. είναι δυνατό να προληφθούν έγκαιρα μέσω προσδιορισμού της ακριβούς ποσότητας και ποιότητας της βιομάζας στους βιολογικούς αντιδραστήρες…

Εκτίμηση δυναμικού παραγωγής βιοαερίου σε αναερόβιους χωνευτές

Η εκμετάλλευση οργανικών αποβλήτων για παραγωγή βιοαερίου μέσω αναερόβιας χώνευσης είναι μια καθιερωμένη και ευρέως εφαρμοσμένη τεχνολογία για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πρώτες ύλες…

Μικροσκοπική εξέταση ενεργού ιλύος

Η μέθοδος της ενεργού ιλύος έχει καθιερωθεί ως η πλέον αξιόπιστη αποδοτικά και δελεαστική οικονομικά μέθοδος για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων…

Αξιολόγηση προβλημάτων διόγκωσης και αφρισμού ενεργού ιλύος

Η μέθοδος της ενεργού ιλύος, η πλέον διαδεδομένη στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων, στηρίζεται στην ανάπτυξη ενός πολύπλοκου οικοσυστήματος μικροοργανισμών, που αποτελείται από πολυάριθμες ομάδες βακτηρίων και ανώτερων μικροβιακών ειδών, οι οποίες βρίσκονται σε μία, συχνά εύθραυστη, πληθυσμιακή ισορροπία…

Αξιολόγηση ενεργότητας βιομάζας με εφαρμογή αναπνευσιμετρικών δοκιμών

Στα συστήματα ενεργού ιλύος οι οργανικοί ρύποι αποικοδομούνται μέσω αερόβιων βιολογικών διεργασιών. Η αποικοδόμηση αυτή εξελίσσεται στις δεξαμενές αερισμού υπό την επίδραση ετερότροφων, κυρίως, μικροοργανσιμών, που από την πλευρά τους απαιτούν μεγάλες ποσότητες οξυγόνου, οι οποίες συνοδεύονται από σημαντικό ενεργειακό κόστος…